اتیمولوژی میلچک آذری یعنی مگس

اتیمولوژی میلچک آذری یعنی مگس
نظر به نام آذری ساس (شَث اوستایی، زننده، گزنده) یعنی مَله (مَرَ، آزار دهنده، آسیب رساننده)، میلچک به معنی آزار دهندهٔ کوچک به نظر می رسد.
خود مگس (مه-کسو، مه-خشی اوستایی) به معنی دارای اندازهٔ بسیار کوچک یا پرواز کنندهٔ کوچک (مخشه) است:
मक्ष् m.f. maksh fly
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.