اتیمولوژی جنگل

اتیمولوژی جنگل
جنگل در سنسکریت به صورت وَنگ-آله به معنی محل درختان است. تبدیل حرف «و» به «گ(ج)» در زبان‌های ایرانی اتفاق می افتاده است:
वङ्ग m. vanga tree
आलय m. Alaya place
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.