اتیمولوژی جُلگه

اتیمولوژی جُلگه
مسلّم به نظر می رسد واژهٔ جلگه از جَور (جَفر اوستایی، جول تبری) -گه به معنی زمین پست و گود و ژرف گرفته شده است.
در آذری به گودی و ژرفی، جولا می گوییم. چالهٔ فارسی هم شکلی از آن به نظر می رسد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.