اتیمولوژی اولغو و دخمه

اتیمولوژی اولغو و دخمه
واژهٔ اولغو را در سمت افغانستان به معنی دخمه گرفته اند در این صورت آن ترکیب اول (سوزاندن) و گیه-ئو (جای منسوب به) در سنسکریت و مترادف دخمه (دغ-هِمه، محل داغ کردن) است:
ओलति{उल्} verb olati[ul] burn
गय m. gaya house
दाह m. dAha (dagha) burning
हेमा f. hemA earth, place
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.