ریشهٔ عنوان گاتورهٔ اصفهانی برای آدمهای پلید و ناپاک

ریشهٔ عنوان گاتورهٔ اصفهانی برای آدمهای پلید و ناپاک
در اوستایی گوثو وَر یعنی آدم غوطه ور در پلیدی است. به نظر می رسد همین واژه بوده باشد که در اصفهان به صورت گاتوره باقی مانده است.
خود پلید فارسی و پینتی آذری (کثیف) از پوئیتی و پوئنتی اوستایی یعنی گندیده و بوی بد دهنده اخذ شده اند. «ل» گاهی بدل «ی» آید:
بُنلاد = بنیاد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.