وجه اشتراک لغوی برهما و اهورامزدا

وجه اشتراک لغوی برهما و اهورامزدا
برهما می تواند معنی خدای خرد را بدهد. این معنی آن، او را با اهورامزدا (در معنی سرور دانا) پیوند میدهد:
बृन्हति{बृह्} verb 1 bRnhati[bRh] increase, divine
माया f. mAyA “unreality”, “magic” or “illusion”, “wisdom”
असुर m. asura (ahura) supreme spirit, divine
मेधा f. medhA wisdom
dA: creating
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.