معنی نام رودهای تجن و هراز

معنی نام رودهای تجن و هراز
نام رود تجن مازندران و تجن هرات (هریرود) را به معنی رود تیز و تازان گرفته اند. نام هریرود (رود تیز) نیز گواه آن است:
खर adj. khara (hara) sharp
تجن به مازندرانی و سنسکریت به معنی نِی نیز می باشد:
तेजन n. tejana reed
معنی نام رود هَراز
هَراز (در شکل اوستایی هَر- ایس یعنی آب نیرومند) یا چنانکه دهخدا آورده است: هراز. (اِ) به زبان مازندرانی یعنی رود و نهر بزرگ. (یادداشت به خط مؤلف).
دکتر منوچهر ستوده نام رود هَراز مازندران را هَرهز آورده است که آن بدین هیئت نیز معنی آب سیلابی و نیرومند را میدهد. در اوستا هَر به معنی جاری و هَز به معنی سیلابی و نیرومند است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.