اتیمولوژی آزادی (آزاتیه پهلوی) به سنسکریت

اتیمولوژی آزادی (آزاتیه پهلوی) به سنسکریت
آزاد (آزات) در سنسکریت مقابل برده (ورده، اسیر، بنده) است:
अदिति adj. aditi (adhiti) free, freedom
दित adj. dita (dhita) bound
वारयते{वृ} verb caus. vArayate[vR] hold captive
बन्दी f. bandi captive
زد فارسی (زت پهلوی) نیز نظیر ذیت سنسکریت در اصلاح زد و بند به معنی بسته مفهوم میگردد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.