معنی شنبه (شنبت)

معنی شنبه (شنبت)
شنبه (شنبت)، معادل «خشن-به» (شن-به)، در زبانهای هندوایرانی به معنی یک هنگام درخشیدن (روز) است:
क्षण n. kshaNa(shana) a while
भात adj. bhAta (bhA, bA) shining
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.