معنی نام روستاهای ایگل، اومان، اوشان

معنی نام روستاهای ایگل، اومان، اوشان
نام روستای بسیار کوچک ایگل صورتی از آغل به نظر می رسد. اومان به معنی محل خانهٔ خوب و اوشان به گمان به معنی محل خوب یا محل آب است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.