مطابقت نامهای هوگَو، پاتیش هووَریش و پاسارگادی

مطابقت نامهای هوگَو، پاتیش هووَریش و پاسارگادی
به نظر می رسد هوگَو های اوستا (دارای چهارپایان خوب)، پاتیش هووریش (صاحب گلهٔ خوب) و پاسارگادیان (صاحب رمه های عالی) نامهای قبیلهٔ حکمرانی پارسها بوده اند:
पति m. pati master
ह्वार्य m. hvArya horse, good herd
पशु pazu m. cattle
अर्चति {अर्च्} arcati {arc} verb 1 brilliant
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.