معنی محتمل تامیل و دراویدی

معنی محتمل تامیل و دراویدی
نام مردم تامیل (دامیل) می تواند به معنی مردم سرزمین گرم بوده باشد:
दा f. dA (dam) heat
Ilā (इला) refers to “earth”.
نام دراوید ایشان هم می تواند به معنی مردم سرزمین گرم بوده باشد:
द्राव m. drAva heat
iḍā (इडा) refers to “earth”.
Possible meaning of Tamil and Dravidian
The name of the TAmil (dAmil) people can mean the people of warm land:
दा f. dA (dam) heat
Ilā (इला) refers to “earth”.
Thier Dravid name could also mean the people of the warm land:
द्राव m. drAva heat
iḍā (इडा) refers to “earth”.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.