مطابقت قره گوزلو ها با قره قویونلوها

مطابقت قره گوزلو ها با قره قویونلوها
نام قره گوزلو های همدان به صورت قره گوزولوها به معنی دارندگان بره های سیاه با قره قویونلوها به معنی دارندگان گوسفند سیاه مترادف است. چون گفته می‌شود بخشی از بهارلوها (بولالّو، ایل پُر کثرت یا پُر ثروت) که جزو اتحادیهٔ قره قویونلوها بودند و در همدان ماندگار شدند به رهبری حسن بیگ شکر اوغلی (نبیره علی شکر بیگ بهارلو) ابتدا با آق‌قویون‌لوها توافق نمودند و حسن بیگ جزء رجال دربار آق‌قویون‌لو شد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.