مطابقت پاراما کمبوجه با ننگرهار

مطابقت پاراما کمبوجه با ننگرهار
نام پاراما کمبوجه (سرزمین بلندترین گردنه ها) در منابع کهن هندی و ننگرهار (پر از قلّل کوهستانی رسا) مترادف و مطابق به نظر می رسند:
परम adj. parama highest
कम्बु m. kambu neck
ज्या f. jyA earth
नाना indecl. nAnA many
गिरि m. giri (gar) mountain
hAra:complete
در آن سمت نام منطقهٔ پنجشیر به معنی محل پر گوهر است:
पिञ्ज adj. pinja full of
हीर m. hira(shira) diamond, emerald
نام بومی کچکن متعلق به پنجشیر هم به معنی محل معادن درخشان است:
कचा f. kachA brilliancy
kana: mine
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.