معنی نام ناحیهٔ غور افغانستان

معنی نام ناحیهٔ غور افغانستان
واژهٔ غور در زبان‌های هندوایرانی (پشتو و غیره) برعکس غَور عربی (گود) به معنی مرتفع و بلند و کوه است. نام دیگر آن جا یعنی غرجستان (غُرَ-ج-ستان، کوهستان) گواه آن است، که در واقع هم همان غورستان است:
गुरते{गुर्} verb 6 gurate[gur] raise
गुरते{गुर्} verb 6 gurate[gur] lift up
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.