معنی نام شهر ایبک (سمنگان)

معنی نام شهر ایبک (سمنگان)
نام شهر اَیبک به صورت آیبک به معنی محل بت ماه (سومن) و معادل معبد سومنات هندوان بوده است. به نظر می رسد که نام سمنگان و محل کروی شکل تخت رستم سمنگان (آیبک) نیز در رابطه با همین ایزد ماه بوده اند.
सोमन् m. soman moon
नाथ m. nAtha lord
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.