معنی نام قصبهٔ ماوراء النهری مایمرغ

معنی نام قصبهٔ ماوراء النهری مایمرغ
مایمرغ به معنی محل دارای مرغزار به نظر می رسد:
मय maya consisting of
margh: meadow
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.