اتیمولوژی کاروان و کالا و ساربان

اتیمولوژی کاروان و کالا و ساربان
کالا و سارت به معنی متاع، و کار‌َ در کاروان (دارای متاع) صورتی از واژهٔ کالا است. در واژهٔ سارتبان علی القاعده تِ ساکن وسط کلمه افتاده و تبدیل به ساربان شده است.
خود کالا به معنی [متاع] آماده شده برای [عرضه] به نظر می رسد:
कल्य adj. kalya prepared for
Sarban borrowed from either Parthian 𐫘𐫀𐫡𐫤‎ (sʾrt /sārt/, “caravan”) or Sogdian (sʾrth /sārt/, “caravan”).
Mojtaba Talaian, سعید خلیلی och ۷ andra
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.