معنی نام میشان (خاراسن، خاراکس)

معنی نام میشان (خاراسن، خاراکس)
پادشاهی میشان یا میسان یا کرخ میشان (محل بزرگ عالی به یونانی: خاراسن، خاراکس، محل سترگ) بنیان گذاری شده توسط یک پادشاه ایرانی به نام هیسپاوسین (ویسپه-اوسین، محبوب همگان) بوده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.