معنی لفظی بوستان

معنی لفظی بوستان
بوستان (بو-ستان، محل رشد و نمو) در زبان‌های هندوایرانی می تواند به معنی محل رشد و افزایش محصول باشد:
भूयस् adj. bhUyas becoming in a greater degree i.e.more
स्थान n. sthAna region
स्थान n. sthAna field
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.