اتیمولوژی خاموش (خامُش) و فراموش (فرامُش)

اتیمولوژی خاموش (خامُش) و فراموش (فرامُش)
جز موش (مُش) در این واژه ها به صورت موچ در اوستایی به معنی کنار گذاشتن است و واژهٔ فراموش به صورت فرَموچ به معنی کنار گذاشته و کنار رفته از لغات اوستایی است. واژهٔ خاموش را هم به صورت خوَموچ می توان به معنی دارای واهلیدگی گرفت.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.