اتیمولوژی باستان و داستان

اتیمولوژی باستان و داستان
باستان به معنی جای داستانهای گذشتگان و داستان به معنی جای فضیلت‌های اخلاقی است:
भूमि f. bhumi (bhu) story
भूत adj. bhUta (bhu) past
Bhu: to happen, take place
स्थान n. sthAna region
dha: virtue, moral merit
dhata [noun]: a manner of testing the truthfulness of man.
स्थान n. sthAna region
ز دانا تو نشنیدی این داستان
که بر گوید از گفتهٔ باستان.
فردوسی .
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.