معنی نام گروی زره (ویروی زره)

معنی نام گروی زره (ویروی زره)
صورت اصلی نام گروی زره قاتل سیاوش (فرود سیاوش، فرائورت) را ویروی زره آورده اند که به معنی گریه کننده در سمت دریا است که در شاهنامه وضع مختص خود افراسیاب (پر آسیب، مادیای اسکیتی) دستگیر شده در اطراف دریاچهٔ ارومیه است:
विरौति{विरु} verb virauti[viru] cry or call to
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.