اتیمولوژی ویراستن (پیراستن)

اتیمولوژی ویراستن (پیراستن)
ویراستن (پیراستن) به صورت وی-رَئِث-تن به اوستایی و پهلوی معنی ضد آلودگی و آمیختگی کردن را می دهد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.