معنی نامهای کوه سهند

معنی نامهای کوه سهند
نامهای اوستایی و کنونی کوه سهند یعنی اسنونت و سهند به معنی کوه دارای ابر و کوه نیرومند هستند:
अश्न m. ashna(asna) cloud
vant: possession
सहन adj. sahana strong, powerful
tha: mountain
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.