مطابقت یاسوج با سیماش باستانی

مطابقت یاسوج با سیماش باستانی
کلمۀ کُردی و لُری یا-سوچ (جای سوزناک از سرما) آلترناتیو بسیار جالبی برای نام یاسوج/یاسیز به نظر می رسد. بنابر این حتی تفسیر ترکی “بدون گرمای تابستان (یای-سیز)” نیز برای آن محتمل میگردد.
بر این اساس یاسوج مطابق همان سیماش باستانی (محل سرما) به نظر می رسد و نام باستانی مشابه آن یعنی سیماشکی در معنی سرزمین کنار رودخانه متعلق به اصفهان می نماید.
در این رابطه نام شهر سمیرم نیز با واژهٔ باستانی سیموروم (محل سرما) همخوانی دارد که نام دیگر زاموآ (سرزمین زمستانی، کردستان) هم بوده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.