اتیمولوژی چاریکار (چاریکاران)

اتیمولوژی چاریکار (چاریکاران)
نظر به صنعت فلزکاری چاریکار نام آنجا می تواند به معنی محل فلزکاران باشد:
चीवर m. chivara iron filings
कार adj. kAra doing
گفته می‌شود ساخت کارد و ابزار فلزی چاریکار و پیرامون آن در افغانستان معروف است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.