اتیمولوژی چنته و تنچه

اتیمولوژی چنته و تنچه
چنته را در ویکشنوری چنین توضیح داده اند که کاملاً قانع کننده به نظر نمی رسد:
“Etymology
Probably from Ottoman Turkish چانطه‎ (çanta), itself from Persian تنچه‎ (tanče), تمچه‎ (tamče).”
ولی می توان این دو نام را مترادف دانست:
چنته (چین-ته) : محفظهٔ کوچک که اندر آن چیده میشود.
تنچه (تمچه): دارای محفظهٔ کوچک.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.