معانی محتمل تات

معانی محتمل تات
taṭa (तट).—m n (S) A shore, margin, border, side (of the sea or a river).
معنی کناری آن در باب اصطلاح تات در نزد ترکان نیز مصداق دارد که به رعایای غیر خودی و کناری ترکان اطلاق میشده است.
این احتمال هم وجود دارد که تات در ترکی تلخیص تای-ایت (همراه دارندگان سگ) نام مشترکی بر سکاها و کادوسیان (کاتو-سیان، سگپرستان) بوده است که سگ را گرامی می داشته اند. در این صورت نام دومی یعنی تای-ایت (همراه دارندگان سگ) برای سادگی در اولی یعنی تات (مردم کناری، رعایا، بندگان) ادغام گردیده است.
ظاهراً در این رابطه نامهای تاتاریه (تا-تار-یه، یعنی محل گروه کناری) و تارتاریا در زبانهای هندواروپایی به معانی سرزمین مردم کناری و بالایی بوده اند:
*terə- Proto-Indo-European root meaning “cross over,, pass through, overcome.” beyond.
terra: earth, place
तर्तरीक adj. tartarika being in the habit of crossing
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.