معنی مار غاشیه

معنی مار غاشیه
غاشیه در قرآن به معنی عربی فراگیرنده گرفته شده که مناسبتی با مار غاشیه (به عبری یعنی مار جهندهٔ جهنم) ندارد. لذا اصل این لغت عبری به نظر می رسد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.