معانی نامهای کهن یزد

معانی نامهای کهن یزد
نامهای کهن این شهر یعنی یزد (ستوده و با شکوه) و ایساتیس (دارای برتری) و فرافر (فراوَر، دارای دیوار گسترده و پهناور) با هم همخوانی دارند:
ईशत्व n. ishatva superiority
ईश adj. isha owning
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.