واژه های قُلّه و قلعهٔ عربی معرّب از زبانهای هندواروپایی به نظر می رسند

واژه های قُلّه و قلعهٔ عربی معرّب از زبانهای هندواروپایی به نظر می رسند:
این واژه ها در قرآن به کار نرفته اند، لذا در ارتباط با قُلّه واژه های لاتین و ژرمنی مشابه آن (حتی کَله در فارسی) و در رابطه با قلعه واژهٔ کَلات فارسی (دژ) و کَلَههٔ سنسکریت (منسوب به جنگ) قابل توجه هستند:
collis/kulle:hill/top
कलह m. kalaha fight
अट्ट m. aTTa tower
کَلَترهٔ سنسکریت (دژ) نیز در رابطه با کلات است:
कलत्र n. kalatra stronghold or fastness
कलह m. kalaha quarreling
तारयति{तॄ} verb caus. tArayati[tRR] save
तारयति{तॄ} verb caus. tArayati[tRR] rescue
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.