معنی محتمل نام زاولستان (زابلستان)

معنی محتمل نام زاولستان (زابلستان)
نام زاولی (زابلی) را که به اشراف باستانی زابلستان/سیستان (سگیستان) داده اند می توان به معنی خاندان سکایی گرفت. در این صورت سیستان (سگیستان) و زابلستان مترادف بوده اند. سگبالدار (سیمرغ) توتم سکائیان سمت زابلستان بوده است :
Ḍha (ढ).— a dog
आवलि f. Avali dynasty
نام دیگر زاولی ها یعنی آلخون (والا-خون) را هم میشود پرستندگان سگ اعلا (سیمرغ) گرفت:
आल adj. Ala (vAla) excellent
श्वान m. shvAna (khona) dog
منابع کهن یونانی نام دیگر ایشان را اوپاری خیون (منسوبین به سگ آسمانی/بالایی) آورده اند.
مطابق منابع هندی تنها در قرن سوم میلادی بود که «هندیها موفق شدند این سگها (منظور پرستندگان سگ آسمانی) را از هند بیرون کنند». آنها بعد از آن در بلوچستان پاکستان ماندگار شدند و آنجا به نام ایشان توران خوانده شد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.