اتیمولوژی واژه های بوگاتیر و بهادر

اتیمولوژی واژه های بوگاتیر و بهادر
این واژه ها که در اسلاوی و ترکی به معنی پهلوان به کار رفته اند، ترکیب کلمات اوستایی و سنسکریتی بوگَ (دارای) و تور (نیرو و زور) به نظر می رسند:
भोग m. bhoga (bhAga) possession
तुर adj. tura strong
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.