معنی فشافویه (فشابوریه)

معنی فشافویه (فشابوریه)
فشافویه (فشابوریه) می تواند به معنی محل پشتهٔ سرخ (پشته- بور-یه)” باشد:
“و هم چنین در ولایت نشابوریه [در اصل فشابوریه/پشابوریه] و [در] شهریار، پشتهٔ سرخی است در زیر آن پشته غاریست و در آن غار مثال پستانهای شتر آویخته‌است و ازو قطرات می‌چکد و در اکثر اوقات آن غار از آن قطرات پرآب است و مردم معلول را مفید است و به تبرک بجایها برند و گویند از برکت امامزاده‌است که در آن نواحی آسوده‌است. (نزههالقلوب ص ۲۸۷ از تحفهالغرایب).”
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.