هفت هلکهٔ (فلکهٔ) سارویه

هفت هلکهٔ (فلکهٔ) سارویه
احمدرضا قائم مقامی می گوید: ذکر سارویهٔ اصفهان (به معنی دژ بزرگی که ظاهراً یک ویژگی آن راهروها و دهلیزهای تودرتو بوده است) در فارس‌نامهٔ ابن بلخی هم هست. در اصفهان اکنون آن را هفت‌هلکه می‌گویند. لغتی است عجیب. آیا تصحیف لغتی دیگر است.
فلکه. [ف َ ل َ ک َ / ک ِ] (از ع ، اِ) میدان یا محوطه ای که چند خیابان بدان منتهی شود. (فرهنگ فارسی معین). میدانی که به شکل دایره باشد و محاط باشد به ابنیه ای ازقبیل خانه ها و دکانها. (یادداشت مؤلف). میدانی که گردبرگرد آن خانه باشد. (یادداشت دیگر).
بنابراین ساروغ سغدی (ساروج و سارویه) در این رابطه، ترکیب سار (سر) و یوغ (یوج، یوخ، به هم پیوسته) به نظر می رسد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.