مطابقت زروان با آنو و آنزو

مطابقت زروان با آنو و آنزو
زروان را به صورت زَئورو-وان می توان به معنی دارندهٔ قدمت و پیری گرفت. ولی آن به صورت زَئورو-ویوان (زَئورو-ویومان) همچنین معنی پیر فلک و آسمان را می داده است که در این معنی وی به آنو (ایزد کهن آسمان سومریان، ملقب به پدر خدایان) و آنزو (سیمرغ دانای آسمان) بومیان کهن فلات ایران می پیوندد:
Zauro:old aged
व्योमन् m. vyoman (Vyuvan) sky
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.