مطابقت دزمار با ورزقان

مطابقت دزمار با ورزقان
نام دزمار به صورت دِرِز-وَر به معنی پناهگاه استوار بوده است. این با معنی ورزقان (وَرَثَ-گان: محل محافظتی ، دژ) همخوانی دارد. روستای ورزقان مذکور کنار خوروانق است.
لغت نامه دهخدا
دزمار. [ دُ / دِ زْ زَ ] (اِخ) نام جایی است به آذربایگان که کان سرب و لاجورد در آنجا بوده و لاجورد را بدو نسبت داده لاجورد دزماری می گفتند. (از برهان) (از انجمن آرا) (از آنندراج). دژ استواری واقع در نواحی آذربایجان در نزدیکی تبریز. (از معجم البلدان). ولایتی است در شمال تبریز کمابیش پنجاه پاره دیه بود و دوزال و کوردشت و قولان و هرار (هراز/ هریس؟) و خور واثق (خوروانق) از معظمات آن. هوایش معتدل است به گرمی مایل و آبش از آن جبال برمیخیزد و فضلابش در ارس میریزد. حاصلش غله و پنبه و میوه به همه انواع می باشد و پیشتر از همه جا رسد و نوباوه تبریز از آنجا باشد. حقوق دیوانیش چهل هزار و هشت صد دینار است. (نزههالقلوب مستوفی مقاله ۳ ص ۸۸).
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.