مفهومی که هندوایرانیان برای الکسندر (اسکندر) قائل شده اند

مفهومی که هندوایرانیان برای الکسندر (اسکندر) قائل شده اند
هندوایرانیان کهن نام الکسندر (اسکندر) را به معنی دارای سگ هار (سگ شدیداّ دیوانه)
درک کرده اند:
अलक m. alaka mad dog
सान्द्र adj. sAndra vehement intense
چون در آغاز ارداویرافنامه نام الکسندر را به املای الکسکدر نوشته‌اند و الک به معنی سگ دیوانه است و جزء دوم را هم می‌توان برگرفته از سکوتَرَ اوستایی (آزار دهنده) گرفت.
گفته شده است که په ریتاس (آزموده و جنگی) سگ اسکندر جان او را در نبرد با یک فیل نجات داد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.