معنی دروانشاه

معنی دروانشاه
دروانشاه نامی است که در زمان آل بویه آمده است. معنی جزء دروان مشخص نیست. می تواند به معنی شاه دروکننده باشد. چون آن را با نام وردانشاه (شاه دروکننده) که در جای دیگر ذکر شده، مطابق دانسته اند لذا این را هم می توان به همین معنی گرفت:
वर्ध m. vardha cutting
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.