معنی نام پشتونها و نامهای کهن ایشان

 

معنی نام پشتونها و نامهای کهن ایشان
معنی نام پشتون به معنی مردم کناری و پشتی است. چون نامهای کهن ایشان یعنی مردم پارادان، آپاریتی، پتان، پسیانی و اوَگانه (افغان) نیز به همین معنی هستند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.