مطابقت همای و سیمرغ با آنزو

مطابقت همای و سیمرغ با آنزو
همای (بسیار دانای آسمانی) نزد ایرانیان مطابق آنزو (دانای آسمانی) نزد سومریان است:
सुमाय adj. sumAya (humAya) very wise
सुम m. suma (huma) sky
نام سَئِنَ (مرغ دانای آسمانی، سیمرغ) در شکل زَئِنَ هم در زبان اوستایی به معنی دانا است:
ष adj. Sa wise, sky
श्येन m. shyena eagle
همای سعادت را نوعی کرکس-عقاب ریشدار زیبا و استخوان خوار دانسته اند. همای-سَئنَ به عنوان سیمرغ دانای آسمان قدمت و منزلت بیشتری دارد و ایزد بهرام از جمله در نقش وی ظاهر میشود.
در اوستا سَئنَ در مقام حکیم دانا (یکی در مقام اهورایی و دیگری درمقام اهریمنی) مطابق آتراهاسیس (بی نهایت دانا، ادریس بابلی) و همایه (دانا) و واریذکنا (دختر باغهای معلق) متعلق به آمیتیدا (بی نهایت دانا) و آموخا (سخنور) دختران معروف آستیاگ هستند.
نام روستای سین برخوار اصفهان می تواند از سی اوستایی به معنی گسترده باشد که برای نام یک روستای بزرگ مناسب می افتد. نام سَئنَ به معنی سیمرغ هم می تواند به معنی مرغ گسترده بال باشد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.