معنی نام قبایل منسوب به سلم و تور و ایرج

معنی نام قبایل منسوب به سلم و تور و ایرج
نامهای سئورومات و یازیگ و صرب و بوسنی به معنی مردم گرامی دارندهٔ مار بوده اند:
در شاهنامهٔ فردوسی زمانی برای آزمایش، فریدون بر پسرانش سلم (سئورومات، مارپرست)، تور (سکا، بزکوهی) و ایرج (شیر) به صورت اژدها ظاهرمیشود که اشاره به توتم مار قوم سلم (سئورومات) است. توتم خیمیریای سئوروماتها و سکاها ترکیب مار و بزکوهی و شیر به شمار می رفته است و در سنت مردم بوسنی مار نخستین (شیطان) گرامی است و مقدم بر آدم ابوالبشر است.
भुजङ्ग m. bhujan[g]a snake
सर्प m. sarpa serpent
सुराf. saurA snake, मत adj. mata believed
यशस् adj. yashas (yasa) honoured, अग m. aga snake
در توتم خیمیریا (بُزکوهی-) بزکوهی سمبل تورانیان (اسکیتان، سکاها) و شیر سمبل دربیکان (دریها، آریائیها) بوده است:
Tor: strong wild goat (in Caucasus)
दर्व m. darva rapacious animal (lion)
हीर m. hira (ira) lion
نام آلانها (منسوبین به گوزن) و روکسولانها (منسوبین به گوزن درخشان، اسلاف کروواتها) و خود نام کرووات (پرستندهٔ گوزن) نیز در رابطه با نام تور (بزکوهی نیرومند، گوزن) است:
कुरङ्ग m. kuranga (kuru) antelope, deer
मत adj. mata (vata) believed
بر روی پردهٔ نمدین پازیریک سمبل مرد-گوزن آلانها/روکسولانها (کروواتها) با سمبل پرندهٔ ووسونها (بلغاران) در حال نبرد است:
45 Pazyryk Photos and Premium High Res Pictures - Getty Images
تندیس توتم خیمیریا
Ingen fotobeskrivning tillgänglig.
Alla reaktioner:

Zahra Hosni, Farahid Farhaadibabadi och ۱۸ andra

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.