معنی تور و سئیریمه و داهی

معنی تور و سئیریمه و داهی:
نام تور (نیرومند) در قفقاز نام نوعی بزکوهی بزرگ است و چهاگا (سکا، بزکوهی) و مه-چهاگا (بزکوهی بزرگ، گوزن) در سنسکریت مآخد نامهای سکا (شکه، شوکا) و ماساگت (جمع ماساگ، بزکوهی بزرگ، گوزن) به نظر می رسند. باستانشنان از تندیس گوزنهای زرین سکایی دریافته اند گوزن نزد سکاها تقدیس می شده است. و آبایف نام آلان را از اِلَن (گوزن، گوزن اساطیری آلانها) آورده است.
نامهای اوستایی سئیریمه (سلم) و داهی (داهه) هم مربوط سئوروماتها (گرامی دارندگان مار) نیاکان صربها و بوسنی ها هستند که زمانی اطراف دریاچه آرال می زیسته اند.
शिरि m. shiri[ma] murderer (snake)
दशन n. dashana (daha) bite
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.