مطابقت نامهای پاپهی، کورتی و کیمری با کُرد

مطابقت نامهای پاپهی، کورتی و کیمری با کُرد
این سه نام به ترتیب معنی قوم دارندهٔ توتم مار (پاپهی)، جهنده (کوردَ) و مارپرست (کای-مری) است:
पापाहि m. pApAhi snake
कूर्द m. kUrda jump (snake)
गूर्द m. gUrda jump (snake)
कृणत्ति{कृत्} verb 7 kRNatti[kRt] wind [as a snake]
Kay: Lover
मार adj. mAra killing, killer(snake)
سرسیدنی اسمیث از مدیران سابق ادارهٔ باستانشناسی عراق، در بارهٔ طوایف قدیمی زاگروس می گوید: «بنا بر اسناد آشوری در تمام سدهٔ سیزدهم پیش از میلاد در این ناحیه اتفاق خاصی رخ نداده است، مگر ظهور قومی به نام پاپهی. سابقاً در آثار آشوری این لفظ را کورتی می خوانده اند و آن را با نام کُرد یکی می دانسته اند. ولی اخیراً معلوم شده است که این قرائت صحیح نیست، زیرا در بغاز کوی الواحی به دست آمده و ذکر قوم پاپانهی رفته است که به احتمال قوی همان پاپهی باید باشد.»
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.