مطابقت آلّابریا و سینی هینو با سردشت و پیرانشهر (خانا، خانه)

مطابقت آلّابریا و سینی هینو با سردشت و پیرانشهر (خانا، خانه)
کتیبه های آشوری در کنار رود زاب کوچک از شهری به نام آلّابِریا (محل واقع در بلندی) یاد کرده اند که می تواند همان سردشت کنونی (سر دژ، دژ واقع در سر و بلندی) باشد:
आलय m. Alaya house, place
पर adj. para (bara) highest
مطابقت دژ سینی هینو (شینی خینو، محل منسوب به چشمه) با خانا (محل منسوب به چشمه، پیرانشهر):
گفته میشود سارگن دوم (حکومت ۷۲۳-۷۰۵ق‌م) در لشکرکشی هشتم خود به ماننا و اورارتو از مناطقی که امروزه سردشت، پیرانشهر و پسوه خوانده می‌شوند، به دژ ماننایی سینی هینو، واقع بر سر راه پسوه ـ مهاباد رسید.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.