معنی طاق بُستان (تاق وُسان)

معنی طاق بُستان (تاق وُسان)
گفته اند طاق‌بستان در زبان کردی کرمانشاهی تاق‌وه‌سان گفته می‌شود. «طاق» همان «طاق»، «وه» به معنی «از» و «سان» به معنی «سنگ» است و به این ترتیب «طاق‌وه‌سان» در زبان کردی «طاق سنگی» یا «طاقی از سنگ» معنا می‌دهد. امّا ایراد این نظر سوای وجود هیئت بوس-ستان (وُس -ستان) آن، چسبیدن حرف اضافهٔ از (وه) به اسم است که در ترکیب اسامی از مصطلحات نیست و نبوده است. نامهای باستانی برم دلک (استخر مطلوب) و کلماکره (غار سنگی) در این مناسبتها هستند.
ولی منطقی تر این است که نام تاق وه سان (در اساس تاق وُسان یا وُس-ستان) را با توجه به چشمه های کهن آن که دیگر در حال خشک شدن هستند، به معنی تاق محل چشمه ها (تاق وُسان، تاق اوسان) بگیریم؛ چنانکه نام کاووس (کاوُس، کی اوس) به معنی پادشاه سرزمین چشمه است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.