اتیمولوژی دختر و پسر

اتیمولوژی دختر و پسر
دختر (دوخد-دهر) به معنی دارای شیر و پسر به معنی رشد و افزایش دهنده است:
दुग्ध n. dugdha milk
धार adj. dhAra containing
पूषराति adj. pUSar[Ati] giving growth or increase
دوشیزه هم به معنی دارای شیردوشی است. منظور دوشیدن گاو و گوسفند خانواده نیست، منظور دارای ویژگی شیر دهی نوع خودشان است:
दोह m. doha (dosha) milking
ईश adj. iza owning
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.