اتیمولوژی هاون

اتیمولوژی هاون
در سنسکریت و اوستایی هاون در ترکیب «ها» (سبب) و «وَن» (کوبیدن) به معنی وسیلهٔ کوبیدن به نظر می رسد:
ह m. ha cause, motive
van: to smite
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.