مطابقت الیصابات و زکریا با اِلی-شاپاش و زیکِر

مطابقت الیصابات و زکریا با اِلی-شاپاش و زیکِر
اِلی شاپاش (مشعل نورانی خدای خورشید) و زیکِر (خورشید مرد) در اوگاریت و ابلا، الههٔ خورشیدی و خورشید خدا (معادل جمی و جمشید ایرانیان) به شمار می رفته اند. به نظر می رسد همین دو باشند که در انجیلها تحت اسامی الیصابات و زکریا با یحیی (کاشف نور) و مریم و عیسی مسیح ارتباط داده شده اند:
مطابق منابع اسلامی اِلیصابات (اِلیزابت، الی-شاپات) همسر زکریا، و نخستین کسی است که پیامبری او را تصدیق کرد. او از دختران هارون کاهن یهودی و از خویشاوندان مریم مادر عیسی است.
اسطورهٔ ایرانی جمشید (همزاد درخشان) و اسطورهٔ سامی زکریا (زیکِر، مرد درخشان) سوای لطف خداوندی در دادن فرزند درخشان، در اَره شدنشان درون درخت هم مشترک است.
از خومبابای عیلامیان (خومبان، دیو سفید) نگهبان جنگل سدر نیز می تواند همان هوم زرین/جمشید اوستا مراد باشد که توسط «گیلگامش و انکیدو» (اژی دهاک و سپیتوره) کشته و اره میشود.
शुम्भति{शुभ्} verb shumbhati[zubh] shine
ba: to be
or
सोम n. soma (homa) heaven
सोम m. soma (homa) camphor
baba: shiner
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.